decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Referent pro zemědělství, lesní a vodní hospodářství

V oficiálním katalogu pracíREFERENT PRO ZEMĚDĚLSTVÍ, POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL A LESNÍ A VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ  číslo 2.10.33. Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, pobíráte základní hrubý plat podle příslušné tabulky a případně také příplatky. Rozhoduje vzdělání a předešlá praxe (neboli platový stupeň) a náročnost vykonávané práce (neboli platová třída). Tady rozebereme právě obtížnost činností, které provádí konkrétní referent pro zemědělství.

Ve vyšší platové třídě nemusíte vykonávat všechny úkony, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost. Například: „Výkon jednotlivých agend vodoprávního úřadu.“ Platové tabulky garantují odměny ve veřejném sektoru – například na úřadech, zatímco v soukromém sektoru musejí administrativní pracovníci dostávat aspoň takzvané zaručené mzdy.

Referent pro zemědělství, potravinářský průmysl a lesní a vodní hospodářství (v katalogu prací má číslo 2.10.33)

7. platová třída

1. Výkon dílčích kontrolních činností v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků, veterinárních léčivých přípravků, technických veterinárních prostředků a veterinárních přípravků.

2. Provádění dílčích prací na úseku pozemkové správy.

3. Zajišťování a příprava podkladů pro výkon vodoprávního úřadu.

8. platová třída

1. Výkon správních a kontrolních činností v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků nebo technických veterinárních prostředků a veterinárních přípravků pod dohledem.

2. Zajišťování vybraných podkladů ve všech oblastech pozemkové správy pro řízení o pozemkových úpravách, řízení restituční, popř. pro řízení o aktualizaci bonitovaných půdně ekologických jednotek na úseku pozemkové správy.

3. Výkon jednotlivých agend vodoprávního úřadu.

9. platová třída

1. Provádění státního dozoru a kontroly na úseku šetření nebo dozoru nad léčivy, veterinárními léčivými přípravky, veterinárními technickými prostředky nebo zdravotnickými prostředky v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření nebo k rozborům.

2. Posuzování a příprava odborných podkladů pro restituční a majetkové správní řízení nebo pro řízení o pozemkových úpravách.

3. Posuzování a zajišťování odborných podkladů pro provádění rebonitací zemědělských pozemků, lustrací a dalších speciálních činností v oblasti pozemkové správy.

4. Výkon fytokaranténní inspekce při dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů včetně vystavování rostlinolékařských osvědčení, provádění odborného šetření a správní řízení při výskytu škodlivých organismů rostlin.

5. Odborné posouzení podmínek pro povinnou registraci pěstitelů a dovozců rizikových komodit, vymezení chráněných zón a výkon rostlinolékařského dozoru nad plněním povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám.

6. Provádění veterinárně-hygienického dozoru a šetření v terénu včetně odběru vzorků k laboratornímu vyšetření. Provádění odborných veterinárně-technických prací při prohlídce zvířat a masa.

7. Provádění specializované rostlinolékařské kontroly a dozoru a místního šetření v terénu včetně odběru vzorků a jejich laboratorní diagnostiky na úseku rostlinolékařské péče.

8. Samostatný výkon státního dozoru pro registraci odrůd, krmiv a hnojiv a certifikaci rozmnožovacího materiálu a pro ochranu půdy.

9. Výkon vodoprávního úřadu.

10. platová třída

1. Celostátní koordinace rozvoje služeb na úseku jednotlivých druhů zemědělské výroby.

2. Komplexní zajišťování správních rostlinolékařských procesů při porušení zákonných povinností fyzických a právnických osob.

3. Ověřování vlastností přípravků na ochranu rostlin, krmiv, hnojiv, chmele nebo rozmnožovacího materiálu včetně vyhodnocování dokumentace.

4. Provádění státní kontroly a dozoru nad léčivy, léčivými přípravky, veterinárními a zdravotnickými prostředky včetně odběru vzorků, například odběr vzorků léčivých přípravků připravených v lékárnách.

5. Koordinace a provádění posuzování registrací běžných léčiv, veterinárních léčivých přípravků, veterinárních přípravků a veterinárních technických prostředků.

6. Samostatné provádění státní kontroly rozmnožovacího materiálu, hnojiv, krmiv nebo půdy včetně přípravy a posuzování dokumentace. Provádění biologických pokusů v rámci zkoušení odrůd a biologického zkoušení krmiv.

7. Provádění státního dozoru a inspekce nad dodržováním hygienických podmínek v chovech zvířat a ve výrobě a zpracování živočišných produktů a při provádění atergeno-diagnostických zkoušek, při prohlídce jatečních zvířat a masa a při provádění pohraniční veterinární kontroly.

8. Komplexní vykonávání státní kontroly v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo surovin nebo tabákových výrobků.

9. Samostatné provádění terénní specializované kontroly a dozoru spojené s odbornou diagnostikou škodlivých organizmů rostlin na úseku rostlinolékařské péče.

10. Samostatné zajišťování komplexu odborných činností se značnou variantností způsobu řešení v oblasti pozemkové správy, jejich věcná kontrola, příprava správních rozhodnutí v restitučních záležitostech nebo při provádění pozemkových úprav, samostatné zajišťování technické pomoci žadatelům o vytýčení pozemků.

11. Provádění specializovaných kontrol v oblasti pozemkové správy (lustrace zemědělských pozemků, zajišťování rebonitací zemědělských půd).

12. Koordinace výkonu vodoprávního úřadu.

13. Výkon vodoprávního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

11. platová třída

1. Sledování a vyhodnocování směrů ve spotřebě potravin, vyhodnocování vývoje kvality a zdravotní nezávadnosti zemědělských a potravinářských výrobků nebo vstupů do zemědělství a půdy.

2. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů šlechtění a plemenitby s členěním na jednotlivé druhy a plemena hospodářských zvířat, označování a evidence podle jednotlivých druhů hospodářských zvířat a zvěře ve farmovém chovu nebo testování, posuzování a hodnocení vybraných druhů a plemen hospodářských zvířat a výsledné deklarování objektivity testace.

3. Koordinace rozborových činností na úseku registrace přípravků na ochranu rostlin, mechanizačních prostředků a rostlinolékařské diagnostiky.

4. Zpracovávání dílčích koncepcí jednotlivých oblastí rostlinolékařské správy, veterinární správy a veterinárních léčiv.

5. Tvorba celostátní politiky hospodaření s veterinárními léčivy.

6. Výkon složitých systémových postupů fytosanitární kontroly v návaznosti na mimořádná rostlinolékařská opatření širšího rozsahu.

7. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním veterinárních požadavků nebo v oblasti šlechtění a plemenitby včetně vytváření identifikačního a registračního systému pro hospodářská zvířata.

8. Komplexní provádění cenové nebo úhradové regulace léčivých přípravků, registrace léčiv léčivých přípravků nebo přípravků na ochranu rostlin včetně postregistračního vyhodnocování a povolování jejich klinického hodnocení. Koordinace a usměrňování výstupů hodnotitelských posudků interních a externích posuzovatelů a stanovování závěrů.

9. Vykonávání státní inspekce nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní praxe, správné laboratorní praxe a správné klinické praxe ve výrobě, přípravě, distribuci, výdeji, prodeji a zkoušení, příp. klinickém zkoušení léčiv a při výdeji a používání zdravotnických prostředků, veterinárních technických prostředků a veterinárních přípravků včetně regulace reklamy, cenové kontroly nebo výkonu státní inspekce nad dodržováním zacházení s návykovými látkami, přípravky a prekuzory drog.

10. Koordinace kontrolní činnosti v celém rozsahu působnosti územního správního úřadu v oblasti zemědělských výrobků, potravin, potravinových surovin nebo tabákových výrobků včetně analýzy výsledků kontroly.

11. Vykonávání státní inspekce, úřední kontroly nebo dozoru nad dodržováním zásad správné výrobní a nebo správné laboratorní praxe v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo surovin potravinových surovin a výrobků nebo tabákových výrobků.

12. Komplexní výkon inspekce a zkoušení půdy, odrůd, rozmnožovacího materiálu, chmele, hnojiv a krmiv.

13. Koordinace a metodické usměrňování inspekční, dozorové a kontrolní činnosti na úseku mechanizačních prostředků a technických zařízení k hubení škodlivých organismů rostlin.

14. Koordinace a metodické usměrňování kontroly a dozoru v územní působnosti správního úřadu na úseku rostlinolékařské péče.

15. Zajišťování odběru vzorků biologického materiálu a půdy pro vydávání odborných stanovisek a posudků v působnosti územního správního úřadu včetně zpracovávání příslušné dokumentace.

16. Samostatné provádění kontroly geneticky modifikovaných organizmů včetně zpracovávání příslušné dokumentace a vydávání odborných stanovisek na úseku rostlinolékařské péče.

17. Metodické usměrňování, provádění odborného dohledu a souhrnné zajišťování majetkoprávní agendy v působnosti pozemkového úřadu.

18. Zajišťování nejsložitějších pozemkových úprav ve vymezené působnosti.

19. Koordinace vodoprávního úřadu v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

12. platová třída

1. Celostátní koordinace uplatňování licenčního režimu vývozu a dovozu v oblasti zemědělství ve vztahu k zahraničí.

2. Zpracování podpůrných programů mimoprodukčních funkcí v zemědělství.

3. Celostátní koordinace a metodické usměrňování ekologického zemědělství.

4. Tvorba koncepce zemědělské politiky a bezpečnosti potravin v daném území.

5. Celostátní usměrňování výkonu státní správy na úseku veterinární správy a odborné usměrňování lékové politiky v oblasti veterinárních léčiv.

6. Tvorba koncepce veterinární péče v daném území.

7. Příprava a zpracovávání státní politiky jednotlivých složek zemědělství v územních aspektech a souvislostech z celostátních hledisek.

8. Celostátní koordinace a stanovování metodických postupů a zásad výkonu inspekční nebo dozorové činnosti v oborech veterinární péče, rostlinolékařské péče, ochrany práv k novým odrůdám rostlin, šlechtění, plemenitby, bezpečnosti a kvality potravin, zemědělských výrobků nebo potravinových surovin nebo tabákových výrobků nebo identifikace a registrace hospodářských zvířat.

9. Komplexní zajišťování registrace léčiv a léčivých přípravků, klinického hodnocení, farmakovigilance, cenové a úhradové regulace, inspekční činnosti a dozoru nad reklamou nebo nad zdravotnickými prostředky.

10. Celostátní koordinace úřední kontroly správné výrobní nebo správné laboratorní praxe, zajišťování rozborové a kontrolní činnosti v oblasti zemědělských výrobků, potravin nebo surovin nebo tabákových výrobků nebo v ochraně zdraví zvířat.

11. Celostátní koordinace státní fytosanitární inspekce a dozoru při ochraně státního území před zavlečením nebezpečných škodlivých organismů rostlin.

12. Komplexní zajišťování složitých procesů registrace přípravků na ochranu rostlin, státní inspekce a dohledu nad technickou způsobilostí mechanizačních prostředků a při zacházení s přípravky na ochranu rostlin.

13. Celostátní koordinace a stanovování metod a pravidel dozoru v oblasti vstupů do zemědělství a půdy včetně biologického a laboratorního zkoušení.

14. Řešení náročných restitučních případů a rozsáhlých komplexních pozemkových úprav.

15. Výkon vrchního vodoprávního dozoru.

16. Výkon ústředního vodoprávního úřadu.

17. Zpracovávání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací v působnosti kraje nebo hlavního města Prahy.

13. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce a koordinace státního zkušebnictví a certifikace oblasti potravin nebo ochrany spotřebitele v oblasti vstupů do zemědělství, půdy a v oblasti krmiv.

2. Celostátní koordinace a metodické usměrňování rozvoje šlechtění a plemenitby zvířat nebo ochrany a výživy rostlin nebo zvířat včetně ochrany genofondu.

3. Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku zemědělství.

4. Tvorba celostátní koncepce výkonu státní správy rostlinolékařské péče.

5. Tvorba koncepce a koordinace registrace léčiv, cenové nebo úhradové regulace léčivých přípravků, reklamy, inspekční činnosti a dozoru nad zdravotnickými prostředky nebo veterinárními léčivými přípravky.

6. Tvorba celostátní koncepce dozoru nebo úřední kontroly nad bezpečností a kvalitou potravin, zemědělských výrobků nebo kvalitou tabákových výrobků nebo nad vstupy do zemědělství a půdy.

7. Tvorba koncepce inspekce a dozoru při ochraně, využívání a vyhledávání přírodních léčivých přípravků.

8. Tvorba dlouhodobých koncepcí komplexního veterinárního dozoru nebo dozoru nad šlechtěním a plemenitbou hospodářských zvířat, koordinace dlouhodobých koncepcí v rámci celostátních a mezinárodních systémů.

9. Tvorba celostátní koncepce kontroly jakosti veterinárních léčivých přípravků a registračního procesu.

10. Tvorba koncepce výkonu mezinárodní úřední kontrolní činnosti Evropské unie a společných mezinárodních akcí kontroly v oblasti úřední kontroly potravin.

11. Celostátní koordinace, metodické usměrňování a vrchní státní dozor všech oblastí pozemkové správy.

12. Tvorba celostátní koncepce jednotlivých oblastí pozemkové správy včetně koordinace řešení věcně a právně nejsložitějších případů v oblasti řízení o restitucích a pozemkových úpravách.

13. Celostátní koordinace a usměrňování vodního hospodářství nebo koordinace vrchního vodoprávního dozoru.

14. Zpracovávání plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro území státu.

14. platová třída

1. Tvorba celostátní koncepce zemědělské prvovýroby, potravinářství, lesního nebo vodního hospodářství.

2. Tvorba celostátní koncepce ochrany zvířat.

3. Tvorba strategických koncepčních záměrů oblasti veterinárních léčiv a lékové politiky.

4. Tvorba celostátní koncepce rostlinolékařské péče.

5. Tvorba koncepčních záměrů rozvoje veterinární péče.

6. Tvorba koncepčních záměrů oblasti péče o potraviny.

7. Tvorba celostátní koncepce ochrany práv k novým odrůdám rostlin.

8. Tvorba celostátní koncepce pozemkové správy.

15. platová třída

1. Tvorba koncepce jednotné zemědělské politiky státu.

2. Tvorba celostátní koncepce bezpečnosti potravin.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
21. Čvn 2016   /   

Tags: plat, povolání, státní správa

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

Buďte první kdo bude komentovat!

Upozornit na
avatar
wpDiscuz
loading
×