decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Kolik vydělává (mzdová) účetní?

Ve finančním sektoru dlouhodobě převažují ženy. Početní přesilovku domněle slabšího pohlaví dokládá podrobná studie, stejně jako primitivní dojmologie. Schválně prošmátrejme svoji paměť: Jak často vyřizují firemní účetnictví ženy, a jak často muži? Dneska ponechme stranou tezi, že také rodinnou kasu častěji spravují partnerky. Raději srovnejme, kolik normálně vydělává účetní a mzdová účetní. Uvidíme, že těmto zdánlivě totožným profesím přísluší odlišná pole působnosti.

Zaručené výdělky v soukromé firmě

Zaměstnavatelům někdy postačují zkušenosti se mzdovou agendou. Častěji požadují alespoň středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost daňové problematiky, podvojného účetnictví, některého účetního softwaru (Helios, Pohoda) nebo jiného informačního systému (ERP – SAP), jazykovou vybavenost apod. Úřad práce registruje poměrně velkou poptávku.

Uplatnění nabízejí hlavně obchodní společnosti, ve kterých zaměstnanci dostávají mzdu. Inzerovaný hrubý měsíční výdělek osciluje mezi 15 000 a 35 000 Kč. Podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. musí účetní dostávat aspoň takzvanou zaručenou mzdu, jejíž sazby odrážejí náročnost práce. Účetnictví spadá do 3. až 6. skupiny prací: více ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

(Mzdová) účetní ve veřejné sféře

A nyní speciálně STÁTNÍ SEKTOR: Oficiální Katalog prací ve veřejných službách rozlišuje povolání MZDOVÁ ÚČETNÍ (číslo 1.02.02) a ÚČETNÍ (číslo 1.02.03). Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, dostáváte základní hrubý plat podle tabulky, určené vašemu zaměstnavateli. Jinou stupnici má například úřad státní správy, jinou příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE, zákonné příplatky naleznete ZDE. Abychom určili základní hrubý plat (mzdové) účetní, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Pozor! Abychom byli zařazení do vyšší platové třídy, nemusíme vykonávat všechny činnosti, které pod ni spadají. Stačí, když vyhovujeme aspoň jedné odrážce, například: „Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů.“ K hrubému základu obyčejně patří osobní ohodnocení (do 50 % nejvyššího tarifu dané platové třídy), příplatky za přesčasy, za ztížené pracovní prostředí, za vedení apod.

MZDOVÁ ÚČETNÍ má na starosti výplaty

Mzdová účetní v 7. platové třídě

 1. Příprava a zpracovávání údajů a provádění dalších úkonů k výpočtu výše platu, náhrad platu, případně dalších plnění, dávek nemocenského pojištění, k zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců (příslušníků) včetně systematického vedení a archivování těchto a souvisejících údajů. Provádění registračních a oznamovacích činností a vztahů, týkajících se zaměstnanců organizace.

Mzdová účetní v 8. platové třídě

 1. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Mzdová účetní v 9. platové třídě

 1. Koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 2. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to převážně pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí.

Mzdová účetní v 10. platové třídě

 1. Metodické usměrňování způsobu aplikace právních předpisů, zavádění speciálních postupů nad rámec obecných úprav a zajišťování správnosti programů upravujících výpočet, výplatu a zúčtování platu, poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, problematiku daní z příjmů ze závislé činnosti, nemocenského pojištění, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a dalších právních předpisů podle specifických podmínek zaměstnavatele, definice komplexních výstupních sestav, zastupování  zaměstnavatele v dané oblasti při jednáních s vnějšími orgány a poskytování konzultací zaměstnancům.

ÚČETNÍ vyřizuje faktury, daně a další závazky

Účetní v 6. platové třídě

 1. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.
 2. Výpočet cestovních náhrad podle zvláštního předpisu.

Účetní v 7. platové třídě

 1. Provádění dokladových inventur a pořizování inventurních soupisů.
 2. Zajišťování podkladů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně a výpočet daně z účetních záznamů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se správci daní.

Účetní v 8. platové třídě

 1. Provádění účetních záznamů na jednotlivých syntetických nebo analytických účtech a podrozvahových účtech. Zpracovávání průkazných účetních záznamů a provádění zápisů v účetních knihách. Správa dílčích číselníků pro vedení účetnictví v návaznosti na povinnosti dané účetní jednotce zákonem o účetnictví. Vedení knihy analytických účtů pro účely dílčích agend účetnictví v rámci účetní jednotky.
 2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně.
 3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.

Účetní v 9. platové třídě

 1. Komplexní a samostatné účtování v rámci uceleného okruhu účetnictví, například majetku, zúčtovacích vztahů, pohledávek a závazků včetně dluhů, zúčtovávání daní a dotací a finančních prostředků a zdrojů včetně řešení případů porušení povinnosti podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány. Sledování a provádění účetních záznamů o pohybu a stavu finančních prostředků na bankovních účtech včetně kontroly bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou.
 2. Vedení účetních knih, například deníku, hlavní knihy, knihy analytických účtů a knihy podrozvahových účtů, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.
 3. Zjišťování a zadávání údajů v rámci účetních záznamů sestavovaných a předávaných účetní jednotkou do Centrálního systému účetních informací státu pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku například sestavování Pomocného analytického přehledu.
 4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.

Účetní v 10. platové třídě

 1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky za účelem jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.
 2. Komplexní a samostatné účtování složitých účetních operací v rámci uceleného okruhu účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500000000 Kč, zejména dlouhodobého majetku, jeho přeceňování na reálnou hodnotu, časové rozlišování investičních transferů, dále záloh na transfery, jejich vyúčtovávání a časové rozlišování.

Účetní v 11. platové třídě

 1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, způsobu získávání údajů pro monitorování a řízení veřejných financí, dále uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení.
 2. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky s hodnotou aktiv celkem (brutto) převyšující 500000000 Kč včetně vedení účetních knih a sestavování účetní závěrky a jejího předávání do Centrálního systému účetních informací státu.
 3. Zabezpečení analytických a metodických prací nad daty účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu předávanými pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku do Centrálního systému účetních informací státu, a to včetně předkládání návrhů opatření.

Účetní ve 12. platové třídě

 1. Koordinace sestavování účetní závěrky a dalších účetních záznamů včetně Pomocného analytického přehledu rezortem, krajem, hlavním městem Prahou nebo územně členěným statutárním městem pro účely monitorování a řízení veřejných financí a pro účely sestavování účetních výkazů za Českou republiku, a to včetně poskytování metodické podpory jimi zřízeným účetním jednotkám.
 2. Metodické usměrňování aplikace zákona o účetnictví a Českých účetních standardů na úrovni kraje nebo hlavního města Prahy v rámci zajišťování metodické podpory pro vybrané účetní jednotky na území příslušného kraje nebo pro městské části hlavního města Prahy.
 3. Provádění analytických a metodických prací v oboru účetnictví, součinnost s daňovými odbory na metodice statistiky a vyhodnocování obvyklých cen majetku.
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
23. Bře 2015   /   

Tags: mzda, plat, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

14 Komentáře zapnuto "Kolik vydělává (mzdová) účetní?"

Upozornit na
avatar
Jaroslav
Jaroslav

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na přibližný plat účetní v obci s 380 obyvateli, rozpočet obce je 7 milionů korun. Obec má včetně jí 3 zaměstnance. Do jaké třídy by spadala? Vše dělá prostě sama. Děkuji za jakoukoli odpověď.

Anna Zimková
Anna Zimková

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do které ho katalogu prací patří oceňování majetku (účtování – reálná hodnota, odpis, opravné položky). Děkuji za odpověď.

Dita Ottová
Dita Ottová

Dobrý den, do jaké třídy by spadala mzdová účetní – personalistka v zařízení sociálních služeb zřízeném krajem?
Děkuji.

Petra Kordovská
Petra Kordovská

Dobrý den, chtěla bych vědět, jaká je platová třída hlavní účetní. Pokud sestavuje účetní závěrku a podílí se na konsolidaci státu v rámci účetní jednotky, která je konsolidovaná, ale nekonsoliduje další účetní jednotky. Děkuji.

Jarmila Hnízdilová
Jarmila Hnízdilová

Dobrý den, chtěla bych vědět, do jaké platové třídy spadá moje náplň práce: fakturace, expedice, evidence skladu, objednávky, práce a manipulace s penězi, plánování výroby, kontrola účetních dokladů, sestavování inventur a inventurních zásob a jejich zpracování, příjem surovin na sklad, občas tvorba norem a cen výrobků. Pracuji v soukromé firmě. Děkuji za odpověď.

Libor Martinovský
Libor Martinovský

Dobrý den, v jaké platové třídě bych měl být zařazen jako ekonom organizace? Mojí pracovní náplní je komplexní vedení účetnictví, včetně sestavování rozpočtu, finančního hospodaření a jejich případné změny během roku, úpravy vnitřních ekonomických směrnic. Děkuji.

Kubová Jana
Kubová Jana

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda jsem správně zařazena ve funkci hospodářky, když dělám výplaty a účtuji (vše, protože nikdo jiný přes tyto účetní a administrativní práce na naší škole není). Neměla bych být účetní, nebo ekonomka nebo tak něco? Děkuji.

wpDiscuz
loading
×