decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Kolik vydělává (mzdová) účetní?

Ve finančním sektoru dlouhodobě převažují ženy. Početní přesilovku domněle slabšího pohlaví dokládá podrobná studie, stejně jako primitivní dojmologie. Schválně prošmátrejme svoji paměť: Jak často vyřizují firemní účetnictví ženy, a jak často muži? Dneska ponechme stranou tezi, že také rodinnou kasu častěji spravují partnerky. Raději srovnejme, kolik normálně vydělává účetní a mzdová účetní. Uvidíme, že těmto zdánlivě totožným profesím přísluší odlišná pole působnosti.

Zaměstnavatelům někdy postačují zkušenosti se mzdovou agendou. Častěji požadují alespoň středoškolské vzdělání ekonomického směru, znalost daňové problematiky, podvojného účetnictví, některého účetního softwaru (Helios, Pohoda) nebo jiného informačního systému (ERP – SAP), jazykovou vybavenost apod. Úřad práce registruje poměrně velkou poptávku.

Uplatnění nabízejí hlavně obchodní společnosti, ve kterých zaměstnanci dostávají mzdu. Inzerovaný hrubý měsíční výdělek osciluje mezi 15 000 a 30 000 Kč. Podle nařízení vlády 567/2006 Sb. musí účetní dostávat aspoň takzvanou zaručenou mzdu, jejíž sazby odrážejí náročnost práce. Účetnictví spadá do 3. až 6. skupiny prací: více ZDE.

ZARUČENÁ MZDA 2016/2017Invalidé v r. 2016Zdraví v r. 2016Všichni v r. 2017
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.55,109.30058,709.90066,0011.000
2.3.+4.60,9010.30064,8010.90072,9012.200
3.5.+6.67,2011.30071,6012.10080,5013.400
4.7.+8.74,2012.50079,0013.30088,8014.800
5.9.+10.81,9013.80087,2014.70098,1016.400
6.11.+12.90,5015.30096,3016.200108,3018.100
7.13.+14.99,9016.800106,3017.900119,6019.900
8.15.+16.110,3018.600117,4019.800132,0022.000

A nyní speciálně STÁTNÍ SEKTOR: Oficiální Katalog prací ve veřejných službách rozlišuje povolání MZDOVÁ ÚČETNÍ (číslo 1.02.02) a ÚČETNÍ (číslo 1.02.03). Pokud pracujete přímo pro veřejnou instituci, dostáváte základní hrubý plat podle tabulky, určené vašemu zaměstnavateli. Jinou stupnici má například úřad státní správy, jinou příspěvková organizace. Všechny aktuální tabulky najdete ZDE. Abychom určili základní hrubý plat (mzdové) účetní, potřebujeme ještě znát platový stupeň (počet započitatelných let praxe – více ZDE) a platovou třídu, která odráží nejtěžší vykonávanou práci.

Pozor! Abychom byli zařazení do vyšší platové třídy, nemusíme vykonávat všechny činnosti, které pod ni spadají. Stačí mít ve smluvním popisu práce uvedenou některou činnost (mzdové) účetní. Například: „Výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce a při přijetí do zaměstnání.“ K hrubému základu obyčejně patří osobní ohodnocení (do 50 % nejvyššího tarifu dané platové třídy), příplatky za přesčasy, za ztížené pracovní prostředí, za vedení apod.

Mzdová účetní má na starosti výplaty

Mzdová účetní v 7. platové třídě

1. Příprava a zpracovávání údajů a provádění dalších úkonů k výpočtu výše platu, náhrad platu, případně dalších plnění, dávek nemocenského pojištění, k zajišťování srážek z platu, ke zjišťování výpočtu a odvodu daně z příjmu, pojistného na sociální a všeobecné zdravotní pojištění zaměstnanců (příslušníků) včetně systematického vedení a archivování těchto a souvisejících údajů. Provádění registračních a oznamovacích činností a vztahů, týkajících se zaměstnanců organizace.

Mzdová účetní v 8. platové třídě

1. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty, zúčtovávání platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek z platu, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

Mzdová účetní v 9. platové třídě

1. Koordinace nebo metodické usměrňování výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, srážek z platu, agendy daní ze závislé činnosti a pojistného na sociální a zdravotní pojištění.

2. Výpočet výše platu, zajišťování výplaty a zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu, výpočet náhrad zvýšených životních nákladů, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to převážně pro zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí.

Mzdová účetní v 10. platové třídě

1. Metodické usměrňování způsobu aplikace právních předpisů, zavádění speciálních postupů nad rámec obecných úprav a zajišťování správnosti programů upravujících výpočet, výplatu a zúčtování platu, poskytování náhrad platu a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, problematiku daní z příjmů ze závislé činnosti, nemocenského pojištění, pojistného na sociální a zdravotní pojištění a dalších právních předpisů podle specifických podmínek zaměstnavatele, definice komplexních výstupních sestav, zastupování  zaměstnavatele v dané oblasti při jednáních s vnějšími orgány a poskytování konzultací zaměstnancům.

Účetní vyřizuje faktury, daně a další závazky

Účetní v 5. platové třídě

1. Fakturace a likvidace faktur včetně kontroly položek a fakturovaných částek.

2. Ukládání účetních písemností a záznamů účetních jednotek a jejich uschovávání.

Účetní v 6. platové třídě

1. Provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů.

2. Komplexní zajišťování fakturace v organizaci.

3. Výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách, při jiných změnách místa výkonu práce a při přijetí do zaměstnání.

Účetní v 7. platové třídě

1. Provádění uceleného souboru účetních operací na jednotlivých účtech nebo skupině účtů. Zpracovávání účetních dokladů, účetních knih a ostatních účetních písemností pro automatizované zpracovávání.

2. Provádění dokladových inventur a pořizovaní inventurních soupisů.

3. Provádění úkonů ke zjištění, výpočtu a placení daní, například pro stanovování základu daně a výpočet daně z účetních podkladů, provádění registračních a oznamovacích činností a zajišťování dalších vztahů se správci daní. Zpracovávání podání v daňových věcech, například daňových přiznání, oznámení, žádostí, námitek a odvolání.

4. Samostatné zajišťování agendy některých daní, například daně z pozemků, silniční, z převodu nemovitostí apod.

Účetní v 8. platové třídě

1. Samostatné účtování na uceleném úseku účetnictví, například majetku, pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům a zúčtovávání daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků. Sledování a evidování pohybu finančních operací a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou. Provádění oprav v účetních dokladech.

2. Samostatné zajišťování agendy daně z příjmu, daně z přidané hodnoty a zajišťování daňového řízení se správcem daně.

3. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.

Účetní v 9. platové třídě

1. Samostatné vedení účetnictví účetní jednotky nebo úseku velké účetní jednotky včetně řešení případů porušení povinností podle zákona o účetnictví s příslušnými orgány.

2. Sestavování účetní závěrky účetní jednotky a její zveřejňování.

3. Vedení účetních knih, deníku, hlavní knihy, knihy analytické evidence, jejich otevírání a uzavírání a sestavování účtového rozvrhu.

4. Samostatné zajišťování agendy daně z přidané hodnoty ve vztahu k zahraničí.

Účetní v 10. platové třídě

1. Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih.

Účetní v 11. platové třídě

1. Stanovování metodiky účetnictví, způsobů oceňování, postupů odpisování, postupů účtování, uspořádání položek účetní závěrky a jejich obsahového vymezení a postupů pro provedení konsolidace účetní závěrky v účetnictví a v účetní závěrce.

Účetní ve 12. platové třídě

1. Koordinace účetní uzávěrky rezortu včetně analytických a metodických prací spojených s konsolidací dat.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
23. Bře 2015   /   

Tags: mzda, plat, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

12 Komentáře zapnuto "Kolik vydělává (mzdová) účetní?"

Upozornit na
avatar
Jaroslav
Jaroslav

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na přibližný plat účetní v obci s 380 obyvateli, rozpočet obce je 7 milionů korun. Obec má včetně jí 3 zaměstnance. Do jaké třídy by spadala? Vše dělá prostě sama. Děkuji za jakoukoli odpověď.

Anna Zimková
Anna Zimková

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do které ho katalogu prací patří oceňování majetku (účtování – reálná hodnota, odpis, opravné položky). Děkuji za odpověď.

Dita Ottová
Dita Ottová

Dobrý den, do jaké třídy by spadala mzdová účetní – personalistka v zařízení sociálních služeb zřízeném krajem?
Děkuji.

Petra Kordovská
Petra Kordovská

Dobrý den, chtěla bych vědět, jaká je platová třída hlavní účetní. Pokud sestavuje účetní závěrku a podílí se na konsolidaci státu v rámci účetní jednotky, která je konsolidovaná, ale nekonsoliduje další účetní jednotky. Děkuji.

Jarmila Hnízdilová
Jarmila Hnízdilová

Dobrý den, chtěla bych vědět, do jaké platové třídy spadá moje náplň práce: fakturace, expedice, evidence skladu, objednávky, práce a manipulace s penězi, plánování výroby, kontrola účetních dokladů, sestavování inventur a inventurních zásob a jejich zpracování, příjem surovin na sklad, občas tvorba norem a cen výrobků. Pracuji v soukromé firmě. Děkuji za odpověď.

Libor Martinovský
Libor Martinovský

Dobrý den, v jaké platové třídě bych měl být zařazen jako ekonom organizace? Mojí pracovní náplní je komplexní vedení účetnictví, včetně sestavování rozpočtu, finančního hospodaření a jejich případné změny během roku, úpravy vnitřních ekonomických směrnic. Děkuji.

wpDiscuz
loading
×