decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Skupiny prací a zaručená mzda v soukromé firmě

Víceméně dominuje názor, že poctivý pracovník zasluhuje důstojnou odměnu. Diskutabilním tématem jsou spíše nástroje, kterými chceme kýžené spravedlnosti dosahovat. Měli bychom všechno nechat na svobodné domluvě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, anebo stanovit nějaké závazné tabulky mezd? Co když šéf podřízeného vykořisťuje, anebo je naopak sám šikanován státní byrokracií? Každopádně vláda stanovuje skupiny prací, pro které nařizuje nejnižší úrovně zaručené mzdy.

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920182019
SkupinaTřídaKč/hod.Kč/měsícKč/hodinuKč/měsíc
1.1.+2.73,2012.20079,8013.350
2.3.+4.80,8013.50088,1014.740
3.5.+6.89,2014.90097,3016.280
4.7.+8.98,5016.400107,4017.970
5.9.+10.108,8018.100118,6019.850
6.11.+12.120,1020.000130,9021.900
7.13.+14.132,6022.100144,5024.180
8.15.+16.146,4024.400159,6026.700

Tabulka platí v celém národohospodářství, takže také v soukromých firmách, ačkoli mzdy samozřejmě mohou být vyšší. Peněžní částky jsou uvedené v hrubém. Měsíční částky se týkají standardní pracovní doby (většinou 40 hodin/týden, ve dvousměnném režimu 38,75 hodiny/týden, ve třísměnném režimu a v dolech 37,5 hodiny/týden, kratší než standardní pracovní dobu může stanovovat i kolektivní smlouva). Platové třídy jsou závazné pouze ve státní správě a veřejných službách, jejich členění popisuje Katalog prací. Základní hrubé platy ve veřejné sféře najdete v platových tabulkách; pokud je tarif vyšší, má přednost před zaručenou mzdou.

Regulace pracovního trhu vypadá jako typický zlom mezi politickou levicí a pravicí. Jenomže pod nařízením vlády č. 567/2006 Sb. jsou podepsaní občanští demokraté Mirek Topolánek a Petr Nečas, které málokdo označí za socialisty. Vynechme tedy ideologie a prozkoumejme problematiku takříkajíc selským rozumem. Zmíněné nařízení vlády stanovuje kromě minimální mzdy také nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, kteří vykonávají důležitější činnosti. Jak poznáme náročnost zaměstnání? Podle kategorizace, které vláda říká skupiny prací.

Konkrétní skupiny prací v různých profesích

Vládní nařízení podrobně popisuje řadu oborů, kterým věnujeme speciální články. Stačí kliknout na název hospodářského odvětví, a najdete jeho detailně rozepsané skupiny prací.

PŘÍKLADY: Namátkou vybrané skupiny prací v administrativě, strojírenství a potravinářství

Pro srovnání uveďme příklady strojírenských, potravinářských a administrativních činností. Mimochodem, žádné hospodářské odvětví není popsáno celou škálou, sahající od 1. do 8. skupiny prací. Kupříkladu výroba potravin je vtěsnaná do 2 kategorií! Naštěstí jenom málokterý zaměstnanec spadá do nejnižší skupiny prací: V takovém případě buďto vykonává nejjednodušší činnosti, nebo dělá “na dohodu” (nemá pracovní smlouvu), anebo podléhá špatné kolektivní smlouvě (odbory smějí přijmout horší podmínky). Výrazná většina má právo na vyšší, než minimální mzdu.

  • 1. skupina prací: Montáž přístrojů na desky nebo panely – spínačů, přepínačů, měřičů apod. (strojírenství).
  • 2. skupina prací: Měření a nastavování všech parametrů servomechanizmů včetně oprav zjištěných závad (strojírenství). Výroba všech druhů zmrzlin – mléčných, smetanových apod. (potravinářství). Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů (administrativa).
  • 8. skupina prací: Stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace (administrativa).

Obecné skupiny prací pro stanovení nejnižší úrovně zaručené mzdy

Vláda popisuje skupiny prací také obecně, pro celé národohospodářství. Tak ambiciózní texty jsou pochopitelně formulované velmi abstraktně, což vyžaduje značnou čtenářovu představivost. Zjednodušeně můžeme říci, že níže najdeme prostou fyzickou námahu; skupiny prací rostou spolu s duševním úsilím.

(Ne)náročnost 1. skupiny prací

Jednotlivé pracovní úkony stejného druhu s předměty (prvky) tvořící jednoduchý celek konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými výstupy a s rámcovými návaznostmi na další procesy. Manipulační práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti včetně prací s případným jednostranným zatížením drobných svalových skupin, v případném vnuceném pracovním rytmu, při mírně zhoršených pracovních podmínkách a s případným rizikem pracovního úrazu.

2. skupina prací (jednoduché odborné práce)

Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další procesy (dále jen “jednoduché odborné práce”). Práce s celky a sestavami několika jednotlivých prvků (předmětů) s logickým (účelovým) uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky (sestavy). Práce předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených pracovních operací podle daných postupů.

3. skupina prací (odborné práce)

Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů, se stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy (dále jen “odborné práce”). Práce s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů. Koordinace prací v proměnlivých skupinách. Usměrňování jednoduchých rutinních a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách, týmech a jiných nestálých organizačních celcích a bez podřízenosti skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze odstranit vlastními silami a v krátké době.

Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s různorodými konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná smyslová náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi ztížených pracovních podmínkách.

4. skupina prací (odborné specializované práce)

Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou organickou součástí širších procesů (dále jen “odborné specializované práce”). Usměrňování a koordinace jednoduchých odborných  prací. Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním členěním i mimo rámec organizace.

Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost. Vysoká náročnost na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Nadměrné zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.

5. skupina prací (systémové práce)

Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo nejsložitější samostatné celky.  Koordinace a usměrňování odborných prací. Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a specifickými vazbami na široký okruh procesů (dále jen “systémové práce”). Předmětem práce je komplexní systém složený ze samostatných různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími vazbami. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací.

Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy úkolů, kde jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů. Vysoké nároky na paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání. Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěž nervové soustavy.

6. skupina prací (systémové specializované práce)

Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností se širokou působností. Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se širokými vazbami na další procesy (dále jen “systémové specializované práce”), kde jsou předmětem obory činnosti složené ze systémů s rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami.

S  výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení, představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých kritérií.

7. skupina prací (tvůrčí systémové práce)

Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami. Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace (dále jen “tvůrčí systémové práce”). Předmětem je soubor oborů nebo obor s rozsáhlým vnitřním členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak náročných oborů. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací.

Objevování nových postupů a způsobů a hledání řešení netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení.

Náročnost 8. skupiny prací

Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu. Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější systémy.

Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního systémového nazírání v nejširších souvislostech.

Zajímají vás skupiny prací blíže? Nenašli jste hledané informace? Využijte diskusní fórum.

Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
09. Led 2019   /   

Tags: mzda, plat, povolání, pracovní podmínky

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

54 Komentáře zapnuto "Skupiny prací a zaručená mzda v soukromé firmě"

Upozornit na
avatar
Yveta
Yveta

Pracuji 35 let ve firmě, z toho 18 let na pozici celní deklarant. Zajímalo by mě, jaká platová třída mi náleží. Specializace vývoz, dovoz, AZS, vše dělané ZJP, čili ve výjimečných případech proclívá Cú, jinak my sami.

Pvel
Pvel

Dobrý den, pracuji ve službách města jako mechanik údržbář svářeč a zároveň jako řidič M. V. Vlastním Ř.P s C a profesní způsobilost, dále strojní průkaz na nakladače a také svářečské oprávnění na obalenou elektrodu, sváření plamenem a sváření na CO2. Prosím, jaká mzda mi náleží? Díky, Pavel Tuma

Luboš Kaderka
Luboš Kaderka

Dobrý den. Jsem ID 1. st. a jsem zaměstnán jako vrátný informátor. Pobírám minimální mzdu odpovídající 1. pracovní skupině. Zároveň jsem určitou část pracovní doby strážným. Dále provádím drobný prodej zemědělských produktů, starám se o třídění a výběr poplatků za uložení obj. odpadů. Provádím evidenci všech vlastních zemědělských produktů včetně jejich následného prodeje a další různé práce. Mám podepsanou hmotnou odpovědnost. Mohu na základě výše uvedeného požádat vedení o zaručenou mzdu odpovídající 2. pracovní skupině?

Macek
Macek

Dobrý den, jak je to se zaručenou mzdou pro geodeta? Máme platový výměr 13 300,- Kč + prémie 0 – 20 000,- Kč z fakturované částky. Zatím se nestalo, že bychom dostaly jen ten základ, ale kdo ví… Kam je možné se obrátit, pokud by to nebylo v pořádku?
Děkuji. Marcela

Láďa
Láďa

Rád bych věděl, jakou zaručenou mzdu má obsluha čerpací stanice od 1.1.2016, která pracuje i za pokladnou. (Směna noční 12 hod., denní 12 hod.) Děkuji a přeji hezký den.

Ondřej
Ondřej

Dobrý den, existuje něco jako zaručené životní minimum, když jsou prováděny srážky ze mzdy? Nezabavitelná část je cca 12 tisíc Kč max. Když mám 15 a více tisíc čistý příjem, a chtěl bych do bankrotu. Jenže nemám chuť budovat kariéru, bez peněz třeba na jazykové kurzy, na aktivní relaxaci, atd. I možnost zaplacení dluhu dříve, než za pět let, by mě hnala dopředu. Není nějaká možnost skákat po osmi skupinách životního minima? Kalkulačka na výpočet mi maximálně ukazovala 12 tisíc, i když bych bral půl milionu :-/.

dana
dana

Dobrý den, jaká je zaručená mzda pro vedoucího prodejny? Bylo mi nabídnuto místo v prodejně, kde bych vykonávala ve své podstatě funkci od vedoucího přes prodavačku až po uklízečku. Děkuji a krásný den.

Martin
Martin

Dobrý den, do které skupiny prací by patřil hypoteční specialista? Děkuji za odpověď.

Marie
Marie

Dobrý den, prosím o radu, jaké platové třídě odpovídá výroba – kompletace – dekorování bižuterie a dekorativních předmětů? Případně podobné umělecko/řemeslné profese (ruční malování a dekorování např. Vánočních ozdob, skleněných váz, bižuterních komponentů, finální leštění šperků ap.)? Setkala jsem se s ohodnocením minimální mzdou. Je to adekvátní? Moc děkuji za odpověď.

Dana G.
Dana G.
Dobrý den, děkuji za vynikající články! Je radost číst něco takto přehledného a srozumitelného. Pracuji jako pracovnice v call centru (prodej služeb). Postupujeme dle předem daných postupů volání, a klientům posíláme předefinované informační materiály. Zaměstnavatel nás zařadil do skupiny Administrativní práce, 2. stupeň. Ve vašich článcích jsem taky našla definici “Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů”. Pracujeme ale s databázemi na volání, kam vkládáme informace o hovorech a klientech. Není to pak už 3. skupina? “Samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů”? Kdo je schopen posoudit, zda je zařazení, které určil zaměstnavatel,… Číst vice »
Josef H.
Josef H.

Dobrý den, jaká je zaručená mzda pro Úpraváře textilií – tkanin, pletenin a konfekce? Obsluha klasifikačních strojů, úprava plošných textilií a jejich klasifikace. Děkuji za odpověď. Josef

zdenka
zdenka

Dobrý den, pracuji jako voskovač podvozku a dutin. Práce na lince, v kanále, v ochranném oděvu, s maskou a ochrannými brýlemi. Stříkání tlakovou pistolí s rukama nad hlavou. Do které platové třídy patříme a jaké rizikové příplatky nám náleží?

Renata
Renata

Dobrý den, chtěla bych požádat o radu, jaká je zaručená mzda pro pracovní pozici v oděvní výrobě střihačka (kreslí dle střihů montérky, řeže ruční pilou apod.). Děkuji.

Andrea
Andrea

Dobrý den, prosím o informaci, jaká je (respektive bude v roce 2017) zaručená mzda pro technicko-administrativní pracovnici s náplní práce :
– vkládání dat do počítače
– získávání a třídění potřebných dat
– práce s databázovými programy
– evidence a vyřizování korespondence
– obsluha kopírovacích strojů
– plnění operativních úkolů
– příprava a obstarávání podkladů či potřebných dokumentů
– kopírování, tisk, vyřizování emailů
– zodpovědnost za chod kanceláře
– vyřizování poštovní a elektronické korespondence
– vyhledávání a poskytování informací
– archivace dokumentů
– vedení evidence a záznamů
– kalkulace, porovnání a tvorba pojistných smluv.
Děkuji za odpověď. Andrea

Simona
Simona

Dobrý den, do jaké skupiny patří “obsluha, prodej a vazba květin”? Jedná se v praxi o práci květinářky/aranžérky, ale také práce se skladováním a na pokladně. Děkuji za odpověď.

Iveta
Iveta

Dobrý den, pracuji jako prodavačka uzenin. Nabízím zboží, vystavuji, ale neinkasuji peníze. Do jaké skupiny patřím? V roce 2017 máme dostávat 11 500 Kč hrubého měsíčně za 40 hodin týdně. Děkuji za odpověď.

Renata
Renata

Dobrý den, pracuji jako ošetřovatelka skotu (dojička). V jaké skupině jsem? Děkuji za odpověď.

Martina
Martina

Dobrý den, jsem účetní. Hledám specifikaci pracovních skupin pro pozici Stavbyvedoucí, ale marně. Poradíte? Náplň práce: dohlížení na stavbách, kalkulace rozpočtů, zajišťování obchodních smluv včetně zastupování firmy, vystavování faktur, administrativa kolem staveb (objednávky materiálu), úhrady faktur, převoz materiálu apod. Jednotlivé činnosti nacházím v různých skupinách. Kam správně spadá uvedený stavbyvedoucí? Děkuji. :-)

Gábina
Gábina

Dobrý den.
Prosím o radu, v jaké skupině prací je obchodní zástupce. Dělám v malé firmě, která se specializuje na výrobu a montáž plastových oken. Mou náplní je kontakt se zákazníky, zpracování nabídek, uzavírání smluv, vystavování faktur, práce s pokladnou, ježdění za zakázkami, tvorba výsledkových tabulek, vyřizování korespondence a běžná kancelářská činnost.
Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

Tomáš
Tomáš

Dobrý den, prosím o zařazení do skupin povolání: Jako skladník přijímám a vydávám zboží, spravuji a uklízím sklad, jako řidič rozvážím zboží předem domluveným zákazníkům (denně najedu zhruba 150 kilometrů). Denně odpracuji 10 hodin, mám pouze ranní směny, víkendy volné. Prosím o odpověď, děkuji moc.

Alena
Alena

Dobrý den, do jaké skupiny, prosím, patří zaměstnanec, který uzavírá pojistné smlouvy (pojišťovny) a zároveň zprostředkovává prodeje zájezdů? Děkuji.

Romana Mášová
Romana Mášová

Dobrý den, prosím pěkně, do které skupiny bychom měli zařadit a jakou zaručenou mzdou odměnit advokátního koncipienta (má vysokoškolské právní vzdělání, vykonává 3letou praxi před advokátními zkouškami)? Moc děkuji. Romana Mášová, Společná advokátní kancelář

lucie
lucie

Dobrý den, do jaké skupiny a platové třídy patřím? Jsem řidič MV, operátor skladu – expedice – senior.
Mojí hlavní pracovní činností jsou převozy a naskladňování expedičních balíků a přichystaných balíků – svařovna, lakovna, vnitřní a venkovní prostor skladu, příjem materiálů, skenování dodacích listů, vedení a vypisovaní dokumentace, obsluha MV vozíků, prostředků, manipulace s materiálem, uklízení ručně i mechanickými prostředky, příprava + organizace + samotné nakládání a vykládání kamionů, svoz a příprava odpadů k likvidaci, provádění inventur. Jezdím na VZV 5,5 t (venku na expedici).
Děkuji za odpověď.

Marie
Marie

Dobrý den, pokud by byla mzda složená z hodinového tarifu a pohyblivé složky, vztahuje se zaručená mzda pouze na hodinový tarif, nebo se započítává i pohyblivá složka?

Milan
Milan
Píšete tady, že v oboru instalatér je zaručená mzda 24 000 Kč, což podle tabulky neodpovídá – spíše snad čtvrtá skupina. Zajímalo by mě tedy moje zařazení. Pracuji v akciové městské společnosti, v zařazení: instalatér topenář, plyno-instalatér, svářeč se státní zkouškou. Pracovní náplň: údržba kotelen a předávacích stanic – městské i mimoměstské zakázky. Samostatnost, znalost výkresové dokumentace, nákup materiálu, organizace práce, řidičský průkaz podmínkou. Jinak teď mám na výplatní pásce včetně prémií cca 120 Kč. Nějaká třída se tam nevede, ačkoli v jiné diskuzi jste odpověděl, že pokud firma patří městu, tak fungují platové tabulky. Praxi v oboru mám prozatím… Číst vice »
Jarmila Kozlovská
Jarmila Kozlovská

Dobrý den, prosím o radu, do jaké kategorie spadá pracovník, který bude zaměřovat podlahy a nabízet podlahářské práce? Děkuji moc. Kozlovská

wpDiscuz
loading
×