decoration decoration decoration
decoration
leaf leaf leaf leaf leaf
decoration decoration

Administrativní pracovník má garantovanou vyšší, než minimální mzdu

Každému podle jeho zásluh! Idealistické heslo zkouší alespoň částečně naplňovat stát. Ve veřejném sektoru reguluje odměňování zaměstnanců platovými třídami a tabulkami. Soukromníkům nechává v uzavírání pracovních smluv značnou svobodu. Přesněji: Stát neomezuje odměnu, kterou dostává například administrativní pracovník. Ale vládní nařízení č. 567/2006 Sb. zavádí pojmy minimální mzda a zaručená mzda.

Se složitostí, odpovědností a namáhavostí stoupají takzvané skupiny prací, a s nimi také garantovaná odměna. Minimální mzda představuje základní sazbu, ale většina zaměstnanců musí dostávat více. Uvedené sazby platí pro týdenní pracovní dobu 40 hodin, bez příplatků za ztížené pracovní prostředí apod.

ZARUČENÁ MZDA 2018/201920192020
SkupinaTřídaKč/h.Kč/m.Kč/h.Kč/m.
1.1.+2.79,8013.35087,3014.600
2.3.+4.88,1014.74096,3016.100
3.5.+6.97,3016.280106,4017.800
4.7.+8.107,4017.970117,4019.600
5.9.+10.118,6019.850129,7021.700
6.11.+12.130,9021.900143,2024.000
7.13.+14.144,5024.180158,1026.500
8.15.+16.159,6026.700 174,6029.200

Příloha zmíněného vládního nařízení upřesňuje, kolik má dostávat administrativní pracovník. Projděme tedy skupiny prací pro administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti.

Administrativní, ekonomické, provozní a správní činnosti (administrativní pracovník)

Administrativní pracovník ve 2. skupině

 1. Zapisování, příjem, výdej a třídění omezeného počtu sourodých položek, vedení jednoduchých evidencí, výkazů a seznamů.
 2. Poskytování různorodých informací, informačních a jiných písemností a materiálů podle obecně daných postupů.

Administrativní pracovník ve 3. skupině

 1. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.
 2. Samostatné práce na počítačích v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, textových editorů apod.
 3. Fakturace a likvidace faktur, ukládání účetních písemností a záznamů účetních jednotek a jejich uschovávání, provádění jednotlivých účetních zápisů o účetních případech včetně shromažďování a kontroly náležitostí dokladů účetních případů, výpočet cestovních náhrad.

Administrativní pracovník ve 4. skupině

 1. Výpočet výše, zajišťování výplaty, zúčtovávání mzdy, náhrad mzdy, nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům, výpočet a provádění srážek ze mzdy, zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců, pojistného na sociální a zdravotní pojištění.
 2. Samostatné účtování pohledávek a závazků, na úseku zúčtovacích vztahů (k odběratelům, dodavatelům a zaměstnancům) a zúčtovávání daní a dotací, na úseku finančních prostředků a zdrojů, pohledávek a závazků. Sledování a evidování pohybu (finančních operací) a stavu finančních prostředků na bankovních účtech a kontrola bankovních zůstatků a hotovosti. Provádění platebního a zúčtovacího styku s bankou. Provádění oprav v účetních dokladech. Zajišťování inventarizace majetku a závazků.
 3. Provádění dílčích odborných technických agend nebo provádění odborných provozních a technických prací, například kontrola realizace investic, provádění vstupní, mezioperační a výstupní kontroly kvality, řízení a usměrňování obslužných a pomocných výrob a provozů, zajišťování provozuschopnosti a správy jednodušších technických a technologických zařízení a staveb.
 4. Zajišťování oprav, údržby a uvádění do provozu jednoduchých strojních, dopravních, mechanizačních a jiných technických a provozních zařízení včetně zajišťování servisních činností nebo organizace provozu.

Administrativní pracovník v 5. skupině

 1. Zajišťování personální a mzdové agendy.
 2. Vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih. Sestavování rozpočtu. Zajišťování financování, agendy finančních zdrojů, zúčtovacího a platebního styku, úvěrování. Analýza pohledávek a závazků.
 3. Samostatné zajišťování daňové agendy a daňového řízení se správcem daně.
 4. Zajišťování jednotlivých úseků obchodní činnosti, například průzkumu trhu, zásobování a odbytu. Kalkulace.
 5. Zajišťování správy rozsáhlého majetku.
 6. Vytváření a testovaní aplikačního programového vybavení.
 7. Zajišťování správné funkce a chodu vymezených uživatelských úseků informační a komunikační infrastruktury. Stanovování a organizování způsobů a postupů využívání komunikačních prostředků výpočetní techniky. Zajišťování ochrany, údržby a aktualizace složitých databází. Zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí. Monitorování a diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě. Zajišťování bezpečnosti dat. Zajišťování integrity dat. Nastavování databází. Zajišťování servisu uživatelům na úseku správy databází. Monitorování a nastavování parametrů podle požadavků uživatelů.
 8. Zajišťování bezpečnosti práce v rizikovém pracovním prostředí.
 9. Zpracování projektových podkladů jednodušších sestav a konstrukčních řešení jednoduchých výrobků včetně stanovení technických podmínek.
 10. Stanovování technologických postupů podle rámcových pokynů nebo standardních postupů.
 11. Příprava nebo realizace investic menšího rozsahu nebo dílčích částí velkých investic.
 12. Řízení odborných prací na vymezeném technologickém výrobním nebo provozním úseku (mistr, dispečer).

Administrativní pracovník v 6. skupině

 1. Tvorba koncepce organizačních vztahů, personalistiky a odměňování nebo přípravy a vzdělávání zaměstnanců.
 2. Zajišťování obchodní činnosti včetně zpracovávání programů a realizace mezinárodních obchodních vztahů. Organizace prodeje. Tvorba návrhů cen.
 3. Tvorba metodiky účetnictví.
 4. Zajišťování systému financování.
 5. Koordinace vývoje aplikačního programového vybavení, návrh jeho systémových komponent, externích rozhraní a databází a zajišťování jeho integrace včetně jejího testování a vývoje testů pro ověřování pro redukované nebo kombinované projekty vývoje informačních a komunikačních systémů, programového vybavení nebo informačních služeb, které jsou nezávislé na jiných informačních systémech nebo na ně mají omezené vazby, případně jsou kombinované s dalším externím nákupem a zavedením informačních systémů nebo rozvojem jejich provozu a údržby.
 6. Zajišťování správy (administrování) systému výpočetní techniky. Metodické usměrňování uživatelů, definování jejich problémů a jejich řešení se všemi účastníky správy systému. Zajišťování nového nastavení systémů, řešení přístupových práv konkrétních uživatelů pro vstup do aplikací systémů výpočetní techniky. Zajišťování provozu při změnách projektů informačních a komunikačních systémů nebo programového vybavení, zpracovávání plánů, norem a postupů změn provozu a údržby, provozní testování, příprava a realizace modifikací a zajišťování jejich integrity a poskytování podpory uživatelům. Navrhování a optimalizace databází včetně jejich ochrany a údržby, vytváření nových modulů a nových verzí, řešení nestandardních problémů s dodavateli, aplikace aktualizací a změn. Výstavba, administrace a zajišťování provozu sítí LAN a vytváření uživatelských aplikací pro tyto sítě a pro jednotlivé pracovní stanice.
 7. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů.

Administrativní pracovník v 7. skupině

 1. Stanovování finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace. Tvorba cenových koncepcí.
 2. Tvorba celkových marketingových strategií, marketingová koordinace všech činností. Zpracovávání marketingových prognóz.
 3. Tvorba koncepce informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou a vazbami na jiné informační systémy a s rozsáhlými databázemi popřípadě.
 4. Vývoj nového aplikačního programového vybavení a systémů výpočetní techniky, například operačních systémů a jejich nadstaveb, programovacích prostředků, vývojových nástrojů programovacích jazyků, multimediálních systémů, komunikačních systémů, informačních systémů, databázových systémů, vědeckých, vědeckotechnických, technických, inženýrských, grafických, kancelářských a jiných aplikací pro koncového uživatele, sítí, databází. Navrhování nových nástrojů a prostředků realizace těchto systémů.

Administrativní pracovník v 8. skupině

 1. Stanovování podnikatelské, obchodní a finanční strategie organizace, provádění finančních operací na finančním a kapitálovém trhu, koordinace finančních a jiných aktivit a zajišťování rovnováhy ve zdrojích a potřebách organizace.
Petr Woff
Novinář (ekonomika, právo).
Podnikatel (média, marketing).
Sociolog (vzděláním).
23. Lis 2018   /   

Tags: mzda, plat, povolání

KOMENTUJTE! Chcete-li odpověď, lajkněte náš FB.

27 Komentáře zapnuto "Administrativní pracovník má garantovanou vyšší, než minimální mzdu"

Upozornit na
avatar
IRENA SZAJKOVÁ ŠVEHLOVÁ
IRENA SZAJKOVÁ ŠVEHLOVÁ

Uklízečka má 2. platovou třídu, ale je vyučena v oboru šička, mám jí opravit platovou třídu na 3.? Děkuji.

Zuzana Hladíková
Zuzana Hladíková

Dobrý den. Jsem Mgr., pracuji pro s.r.o. jako asistentka. Zakládám papíry, vedu evidence, počítám cestovní náklady a vedu pokladnu – to vše pro 3 firmy a IČO! K tomu mi má přibýt funkce správce objektu – řešit údržbu, podnájmy, provoz. Nejsem z oboru a nevím, jakou minimální mzdou se ohodnotit. Můžete mi, prosím, poradit?

Hanka
Hanka

Dobrý den, jsem zaměstnaná v účetní firmě. Účtuji několik firem, faktury, pokladnu, mzdy. Připravuji podklady ke kontrole Okresní správy sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a Finančního úřadu. Nedělám závěrky. Zakládám písemnosti. V jaké skupině mám být zařazena? Praxe v oboru 11 let. Děkuji za radu.

Miluška
Miluška

Dobrý den, pracuji v textilním průmyslu jako kontrolorka výstupní kontroly (prohlížím finální výrobek). Do které skupiny spadám? Děkuji. Miluška

Lenka
Lenka

Dobrý den, pracuji 35 hodin týdně, fakturuji, přijímám a odesílám zásilky kurýrní službou včetně administrativy, dělám výstupní kontrolu zboží, přijímám a vyřizuji objednávky, kontaktuji telefonicky zákazníky, dělám internetové kampaně pro zákazníky a spravuji naše webové stránky, vedu sklad, připravuji střihy pro šičky, balím objednávky apod. v soukromé firmě. V jaké skupině bych měla být zařazena? Děkuji.

Zuzka
Zuzka
Dobrý den, ráda bych se zeptala, pracuji jako skladová referentka (uvedeno takhle v pracovní smlouvě) u s.r.o., ale sedím na pokladně a přijímám hotovost, + skladové inventury a komunikace se zákazníky, na klasický 40 hodinový úvazek. Co jsem tak vyčetla, měla bych spadat do 3. skupiny, takže od roku 2017 bych měla mít zaručenou mzdu 13 400 Kč hrubého. Mám základní mzdu na hodinu 75 Kč + 1 200 Kč prémie. Odpracuji 5 hodin za měsíc v sobotu s příplatkem 25 %. Do minimální (zaručené) mzdy by se měla počítat jen sazba na hodinu a prémie? Soboty a svátky jsou… Číst vice »
Dita
Dita
Dobrý den, pracuji jako uklízečka a domovník na sportovní hale (TJ z.s.), tak to mám zapsané ve smlouvě. V náplni práce mám určené nejen tyto práce, ale jsem ještě na vrátnici, kde zajišťuji pronájem stolního tenisu a příjem peněz, které na konci měsíce po sečtení kasy odevzdávám účetní. K tomu ještě na PC píši veškeré rozpisy haly, podklady odcvičených hodin pro město, veškeré evidence odcvičených hodin oddílů – jejich podklady měsíčně odevzdávám účetní, zapisuji a eviduji energie, prostě vše, co je potřeba. Veškeré tabulky na toto zapisování jsem si dělala sama. Jsem také k dispozici údržbáři, elektrikáři (opravy, revize). Jsem… Číst vice »
Jaromír
Jaromír

Dobrý večer, pracuji jako přijímací technik v autoservisu. Moje základní hrubá mzda od 1.1.2017 činí 11 000 Kč, dříve byla 9 200 Kč. Zaměstnavatel na dotaz, v jaké skupině prací a tarifu jsem zařazený, odpověděl, že firma takovou kategorizaci nevede. Chtěl bych vědět, jaká má být moje základní hrubá mzda. Všichni tvrdí, že dostávám příliš málo a zaměstnavatel mi údajně musí zpětně za celý pracovní poměr doplatit chybějící částku. Děkuji za odpověď.

Lenka
Lenka

Dobrý den, pracuji jako účetní ve stavebninách. Fakturace, pokladna, banka, měsíční uzávěrky, DPH, kontrolní hlášení. Podle mého názoru spadám do 5. skupiny, kterou mi však zaměstnavatel nechce přiznat, údajně protože nedělám účetnictví celých 8 hodin denně a nedělám roční DPH. Platí mě podle 4. skupiny.

A ještě jeden dotaz: Vloni ve mzdovém programu naskakovala tabulka pro dopočet zaručené mzdy. Dala jsem ANO. Může po mně zaměstnavatel požadovat, abych zaplatila vzniklé náklady? Musí dodržovat zaručenou mzdu, anebo jsem zadala dopočet chybně? Děkuji.

Lenka
Lenka

Dobrý den, ve mzdovém výměru mám psáno: od 1.1.2015 v tarifním stupni 5, měsíční mzdový tarif 13 700 Kč při 40 hodinách týdně. Jestliže mám uvedený 5. stupeň, měla jsem v roce 2016 nárok na mzdový tarif 14 600 Kč, nebo pouze na 13 700 Kč? Děkuji.

Žaneta
Žaneta

Dobrý den, chtěli bychom zaměstnat absolventa, který nemá absolutně žádné zkušenosti, na pozici administrativního pracovníka ve skladu. Bude zapisovat (ne přebírat) pohyb zásob ve skladu, bude zapisovat zakázky, třídit šanony apod. Spíše se tedy bude učit, jak sklad funguje, od zkušených zaměstnanců + vykonávat jenom jednoduché práce. Do jaké skupiny prací máme takového zaměstnance zařadit a jakou musíme vyplácet nejnižší možnou mzdu? Děkuji za odpověď.

Michal Pětvalsky
Michal Pětvalsky

Dobrý den. Pracuji v soukromé firmě na pozici manažer logistiky. Podle mzdového výměru vydělávám jenom 18 000 Kč. Mám za to, že moje zařazení odpovídá 7. či 8. platové třídě. Měl bych od roku 2018 dostat přidáno? Díky za odpověď.

Houdková Jaroslava
Houdková Jaroslava

Dobrý den, pracuji na DPČ, 15 hodin týdně, jako účetní Obecního úřadu. Měla bych mít zaručenou mzdu (v jaké skupině), nebo stačí jenom odměna sjednaná? Děkuji.

wpDiscuz
loading
×